دزدان دریایی کارائیب: مردگان حکایت نمی‌کنند

دزدان دریایی کارائیب: سوار بر امواج ناشناخته

دزدان دریایی کارائیب: پایان جهان

دزدان دریایی کارائیب: صندوقچه مرد مرده

دزدان دریایی کارائیب: نفرین مروارید سیاه