فیبر نوری و اینترنت

اینترنت نه خوب است و نه بد، خنثی هم نیست